Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GREEN CLEANING

Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld degene die zich op basis van een bestelling of opdracht wendt tot de BV Green Cleaning, met hoofdzetel te 9890 GAVERE, Berggatstraat 24, België, en ingeschreven in de Belgische K.B.O. onder nummer 0781.503.858. , hierna genoemd ‘de opdrachtnemer’.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de rechtsverhoudingen tussen contractpartijen geregeld door de hierna vermelde voorwaarden.

Art.1 : Toepasselijkheid

1.1. De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of opdracht en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de voorwaarden die de opdrachtgever op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

1.2. Indien partijen voor één of meer van de opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte ervan, blijven de onderhavige voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige offertes, opdrachten en overeenkomsten.

1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten. De opdrachtgever en evenmin diens eventuele rechtsopvolger kan dan ook geenszins de niet-tegenwerpelijkheid van deze voorwaarden aanvoeren.

Art. 2 : Totstandkoming van de overeenkomst – offertes

2.1. De offerte van de opdrachtnemer is geldig gedurende de termijn bepaald in de offerte. Indien geen termijn bepaald is, dan is de offerte 30 dagen geldig.

2.2. De overeenkomst komt slechts tot stand na de ondertekening tussen partijen van een afzonderlijke overeenkomst of door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, dan wel na schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer, dan wel ingevolge (begin van) uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer. Als geschrift gelden ook emailberichten. De opdrachtnemer zal de werken niet aanvangen alvorens schriftelijke bevestiging én het eventueel overeengekomen voorschot te hebben ontvangen.

2.3. Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. De offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld.

Elke wijziging op vraag van de opdrachtgever, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven, zijnde aan een uurtarief van € 50,00 (excl. BTW) zoals uiteengezet in de offerte.

2.4. De opdrachtnemer kan evenwel niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze ervan kon uitgaan dat deze een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

Art. 3 : Duurtijd van de overeenkomst.

3.1. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de offerte of goedkeuring zoals bepaald in artikel 2.2. en wordt aangegaan voor een onbepaalde duur. De Overeenkomst is opzegbaar bij aangetekend schrijven en waarbij een opzegperiode van 3 maanden vanaf de verzenddatum van de opzeg dient te worden gerespecteerd.

3.2. De opdrachtnemer kan de Overeenkomst bij aangetekend schrijven zonder inachtneming van een opzeggingstermijn of betaling van enigerlei vergoeding en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen in een van de volgende omstandigheden:

(a) de Opdrachtnemer pleegt een materiële inbreuk op de Overeenkomst, waarbij de volgende inbreuken limitatief als materieel zullen worden beschouwd:

 1. de Opdrachtnemer maakt zich schuldig aan het wetens en willens stellen van laakbare gedragingen waardoor de reputatie van de Vennootschap ernstig kan worden geschaad;
 2. de Opdrachtnemer wordt verdacht van, heeft zich schuldig gemaakt aan, of maakt zich schuldig aan, fraude, bedrog of een ander ernstig strafbaar feit in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst;

(b) de Opdrachtnemer begaat een grove of herhaalde wanprestatie of nalatigheid met betrekking tot een op de Opdrachtnemer rustende verbintenis, anders dan een materiële inbreuk bedoeld in Artikel 5.2(a) van de Overeenkomst, die vatbaar is voor herstel, en laat na het nodige te doen om deze tekortkoming te herstellen binnen een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf datum van de aangetekende ingebrekestelling door de Vennootschap;

(c) de Opdrachtnemer verricht gedurende een periode van (i) 2 aanéénsluitende maanden of (ii) in totaal 3 maanden over een periode van 12 maanden geen Diensten, voor welke reden dan ook;

(d) de Uitvoerder overlijdt; of

3.3. Bovendien heeft elke Partij het recht om van rechtswege en bij aangetekend schrijven onmiddellijk, zonder opzegtermijn, ingebrekestelling of vergoeding, een einde te stellen aan deze Overeenkomst ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een gelijkaardige regeling, ontbinding of vereffening van de andere Partij, of indien het krediet van die Partij aan het wankelen werd gebracht.

Art.4 Leverings- en uitvoeringstermijn

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven opdracht, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.2. Partijen komen steeds in onderling overleg de datums overeen wanneer de werken zullen worden uitgevoerd.

4.3. De door de opdrachtnemer meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook, noch aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

4.4. De Opdrachtgever kan de afspraak steeds kosteloos afzeggen indien dit ten laatste één (1) week op voorhand wordt meegedeeld. Wanneer de afspraak minder dan één (1) week zou worden afgezegd, zal deze afspraak volledig worden aangerekend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 5 : Uitvoeringsmodaliteiten

5.1 De opdrachtnemer voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverbintenis’.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3. Door de opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 6 : Prijs

6.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, worden prestaties gefactureerd in regie. Indien er vaste prijzen worden gegeven, dan zijn dit in een relatief forfait. In dat geval dat de overeenkomst onder vaste prijs wordt aangegaan, dekt dit niet de eventuele “meerwerken” (bijkomende opdrachten) omtrent dewelke opdrachtnemer en opdrachtgever naderhand overeenkomen. Deze meerwerken worden sowieso in regie gefactureerd, tenzij expliciet andersluidende afspraak tussen partijen (zie artikel 2.3.)

6.2. De prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3. De maandelijkse of jaarlijkse overeengekomen prijs kan jaarlijks op 1 januari aangepast worden volgens de algemene index van de consumptieprijzen met volgende formule:

 Nieuwe prijs = Oude prijs * [0,2 + 0,8 (index / basis-index)]

 • De oude prijs is de prijs zoals overeengekomen in de offerte.
 • De nieuwe index is de index die van toepassing is voor de maand december voorafgaand aan de datum van indexatie;
 • De basis index is de index die van toepassing is voor de maand voorafgaand aan de inwerkingtreding van de overeenkomst;

6.4. Tussen het moment waarop de overeenkomst door de opdrachtgever getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens o.a. de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen.

Dit gebeurt op basis van de  volgende prijsherzieningsformule:

P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

Waarbij:

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
 • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
 • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
 • c= het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
 • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
 • a + b + c = 1”

Art. 7 : Facturatie en betaling

7.1. De Opdrachtnemer maakt steeds maandelijks een factuur op conform de gemaakte afspraken.

7.2. De facturen van de opdrachtnemer zijn betaalbaar binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum.

7.3. De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de acht (8) dagen na factuurdatum zijn bezwaren schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar maken.

7.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % per jaar. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn.

7.5. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft de opdrachtnemer het recht om alle leveringen en prestaties te schorsen op risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer bepaalt na schorsing zelf wanneer hij de uitvoering van de overeenkomst opnieuw kan aanvatten in functie van haar agenda en planning, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de opdrachtnemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de opdrachtnemer de nog uit te voeren prestaties annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan de opdrachtnemer welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken opdracht verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs ex. BTW. De opdrachtnemer heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.

7.6. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die de opdrachtnemer het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

7.7. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

7.8. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht is de opdrachtgever gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.

7.9 Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht, is compensatie niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

7.10. Het is de opdrachtnemer toegelaten ten allen tijde de vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Art. 8 : Meerwerken

8.1. “Meerwerken” (bijkomende opdrachten) geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van facturering in regie, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Uitvoering van deze diensten bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De opdrachtgever doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.

Meerwerken/bijkomende opdrachten zullen tevens aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn in verhouding met hun omvang en aard en rekening houdend met de planning van de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer dient geen gevolg te geven aan mondeling bestelde meerwerken/bijkomende opdrachten, tot zolang hij daarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht(bevestiging) voor heeft ontvangen.

8.2. Voor zover de opdrachtgever bepaalde overeengekomen prestaties of onderdelen hiervan niet zou laten uitvoeren, is de opdrachtnemer gerechtigd op een vergoeding welke forfaitair wordt bepaald op twintig (20%) van de nog te facturen som voor deze niet-uitgevoerde werken.

Art. 9 : Oplevering, waarborg en aansprakelijkheid

9.1. Eventuele zichtbare gebreken van de geleverde diensten dienen onverwijld en uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken geformuleerd na het verstrijken van deze termijn worden niet door de opdrachtnemer aanvaard.

9.2. Eventuele verborgen gebreken van de geleverde diensten dienen onverwijld en binnen de acht (8) dagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de verborgen gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de diensten. Klachten wegens verborgen gebreken geformuleerd met miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door de opdrachtnemer niet aanvaard.

9.3. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op herstel in natura, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, enz..

9.4. Mocht de opdrachtnemer aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever geleden heeft én is de aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag dat de opdrachtnemer factureert of heeft gefactureerd voor de uitvoering van het niet conforme gedeelte.

9.5. De opdrachtnemer is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade (bv. maar niet limitatief: commerciële verliezen, gevolgschade, gederfde winst, schade door verlies van gegevens, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van afnemers van de opdrachtgever, ….). De opdrachtnemer kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit bepaalde doelstellingen niet worden bereikt.

9.6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat hij zich heeft gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.7. Indien de opdrachtgever herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elke recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de opdrachtgever zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.

Art. 10 : Pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling

De opdrachtgever verleent de opdrachtnemer een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige)  lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen. Het pand verleent de opdrachtnemer het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen.

Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van de opdrachtnemer voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daaraan verbonden. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Art. 11 : Overmacht

11.1. Aangezien de verbintenis van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. De opdrachtnemer is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de opdrachtgever ingeval van overmacht.  Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de opdrachtnemer, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Gelet op de uit te voeren diensten is de opdrachtnemer afhankelijk van het weer zodanig dat dit ook een overmachtsituatie zal worden aanzien.

11.3. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht  beschouwd: vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de opdrachtnemer; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; brand; oproer; oorlog; epidemie; overheidsmaatregelen; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; terroristische aanslagen;  elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de opdrachtgever; … .

11.4. De opdrachtnemer is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

11.5. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de opdrachtgever van de overmachtssituatie te beperken. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan de opdrachtnemer het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

Art. 12 : Deelbaarheid en nietigheid

De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg. In voorkomend geval, verbinden partijen zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door één die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 13. Gegevensbescherming

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Opdrachtnemer zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website (www.greencleaning.be).

In het kader van de diensten die de Opdrachtnemer verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Opdrachtgever opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Opdrachtgever naar behoren uit te voeren.

Art. 14 : Toepasselijk recht – bevoegdheidsbeding

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. Eventuele toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Voor alle geschillen voortvloeiend uit huidige overeenkomst of ermee verband houdende, geldt de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappij zetel van de opdrachtnemer gevestigd is.